APersonalGesture1
RiniHurkmanspersfototekst

Press photo with
accompanying text,
May 21, 1972.

A Personal Gesture

Nederlandse versie

In 1972 is de Pietà (1499) van Michelangelo in de Sint-Pietersbasiliek in Rome aangevallen. Sinds Rini Hurkmans in 1992 een persfoto kocht die het moment vlak na de aanval toont, is de multi-interpreteerbaarheid van deze foto een inspiratie voor haar werk. Dit is terug te zien in haar films Dear Son (2003), The Flavor of Salt (2008) en Don Quixote (2015), maar ook in de sculpturen The White Shroud (2008), The Inner Garden (2010), Piedad de Argentina (onder constructie) en het conceptuele werk Vlag van Compassie (2002-heden) en Pietà, A Reconsideration of the Gesture (2020-heden).

Het werk A Personal Gesture richt zich op het uitnodigende gebaar van Maria dat reikt naar de toeschouwer en werd verbrijzeld tijdens de aanval op de Pietà. Maria’s linkerarm die betrokkenheid vraagt van het publiek werd hiermee tenietgedaan. Het beeldhouwwerk is gerestaureerd, maar sindsdien alleen nog op afstand achter een glazen wand te ervaren. Met A Personal Gesture onderzoekt Hurkmans hoe het gebaar weer dichterbij de mens kan komen.

Tijdens Hurkmans’ residentie bij het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR), partner van de Akademie van Kunsten (KNAW), bezocht ze het restauratieatelier van het Vaticaanmuseum om te bekijken of er een kopie van de linkerarm en –hand van Maria gegoten kon worden. Omdat er geen oude mallen zijn, bracht de directeur van het restauratieatelier, Guy Devreux, haar in contact met Andrea Felice. Hij is de eigenaar van het atelier FeliceCalci dat op een traditionele manier mallen en kopieën van beelden maakt. Met behulp van een kopie van de Pietà uit de 19e-eeuw, heeft FeliceCalchi een mal gemaakt van het afgehakte deel van de arm. Vervolgens is met imitatiemarmer, hetzelfde materiaal waarmee de arm in 1972 werd gerestaureerd, een nieuwe arm gegoten.

De sculptuur A Personal Gesture reist nu samen met een manifest van individu naar individu. Iedereen kan de arm een tijd in nabijheid hebben indien de ontvanger een korte beschrijving geeft van persoonlijke gedachten en bevindingen en er in een zelfgekozen setting een foto van maakt. Daarna wordt het werk doorgegeven aan een ander persoon. Met de verzameling van verhalen en foto’s wordt een archief aangelegd. De reis van A Personal Gesture is begonnen op 28 november 2020 toen Anne Vegter, dichter, schrijver en destijds voorzitter van de Akademie van Kunsten, het werk officieel in ontvangst nam.
 

Nederlandse versie hieronder

In 1972, Michelangelo's Pietà (1499) in the St. Peter's Basilica in Rome was attacked. Since Rini Hurkmans in 1992 acquired a press photo that shows the moment just after the attack, the multi-interpretability of this photo has been an inspiration for her work. This can be seen in her films Dear Son (2003), The Flavor of Salt (2008) and Don Quixote (2015), as well as in the sculptures The White Shroud (2008), The Inner Garden (2010), Piedad de Argentina (under construction) and the conceptual work Flag of Compassion (2002-present) and Pietà, A Reconsideration of the Gesture (2020-present).

The work A Personal Gesture focuses on the inviting gesture of Mary that reaches out to the viewer and was shattered during the attack on the Pietà. In this way, Mary’s left arm that asks for the public’s engagement was annihilated. The sculpture is restored, but since then it can only be experienced from a distance behind a glass wall. With A Personal Gesture, Hurkmans investigates how the gesture can get closer to the people again.

During Hurkmans’ residency at the Royal Netherlands Institute in Rome (KNIR), partner of the Akademie van Kunsten (KNAW), she visited the restoration studio of the Vatican Museum to see if a copy of Mary's left arm and hand could be cast. Since there are no old moulds, the director of the restoration studio, Guy Devreux, put her in touch with Andrea Felice. He is the owner of the FeliceCalci studio that makes moulds and copies of statues in a traditional way. Using a 19th-century copy of the Pietà, FeliceCalchi made a mould from the severed part of the arm. Subsequently, a new arm was cast with imitation marble, the same material with which the arm was restored in 1972.

The sculpture A Personal Gesture is travelling from individual to individual along with a manifesto. Anyone can have the arm in close proximity for a while and in return the recipient gives a brief description of personal thoughts and findings and takes a picture of it in a chosen setting. Thereupon, the work is passed on to another person. With the collection of stories and photos, an archive is created. On November 28 in 2020, the journey of A Personal Gesture started when Anne Vegter, poet, writer, and at the time chairman of the Akademie van Kunsten, officially accepted the work.

2023 © rinihurkmans

A Personal Gesture 2020 - present

‘In the beginning was the gesture, and the gesture was with society, and the gesture was society. It was in the beginning with society. All things come into being by way of a gesture; and without it no one thing came into being.’ Pierre Bal-Blanc

On the 28th of November 2020, Anne Vegter officially accepts the artwork A Personal Gesture during Art Amsterdam. This act takes place in Hurkmans' solo exhibition Pietà, A Reconsideration of the Gesture at Lumen Travo Gallery in Amsterdam.

AnneVegterneemtAPersonalGesturemeenaarhuis2020rinihurkmans

preface

works Pietà, A Reconsideration of the Gesture

Manifesto

Travelogue

home

preface

manifesto

travelogue

contact

gestures